Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KANTOSYRJÄN ERÄ-VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi: Kantosyrjän Erä-Veikot ry

Kotipaikka: Kitee

Kunta: Kitee

Yhdistys on perustettu 6.6.1960 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

Seura voi olla Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry:n sekä Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

 

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä,

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.

 

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi

1)  hankkia käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita,

2)  suorittaa riistanhoitotyötä,

3)  valvoa metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä,

4)  seurata toimialueensa riistatilannetta,

5)  huolehtia luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista,

6)  kouluttaa jäseniään,

7)  edistää metsästyskoiratoimintaa,

8)  hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintaansa vartentarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia,

9)  järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- jakilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

 

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä hyvämaineisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja seuran kuuluessa sääntöjen 1§:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niiden sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toimintaalueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Jäsen on myös velvollinen

1)             Suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksenvuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän

verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä,

2)             tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle taiseuran riistanhoitotoimikunnalle. Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai muuhun vastaavaan työhön on velvollinen suorittamaan seuralle velvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. korkea ikä tai sairaus) vapauttaa jäsenen riistanhoito- ja muista vastaavista velvoitteista ja velvoitemaksuista joko osittain tai kokonaan.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoito- ja muista vastaavista velvoitteista sekä velvoitemaksuista.

Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

6  §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7  §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1)  laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen,

2)  toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti,

3)  rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä,

4)  toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti,

5)  toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa,

6)  pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueellasijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7)  Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenellemaksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous heinäelokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) Sanomalehti-ilmoituksella seuran kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä; tai

2) kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,

2)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)    vahvistetaan osallistujaluettelo, jossa merkitään erikseen äänija puheoikeutettujen jäsenten lukumäärä, vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys,

4)    valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

5)    esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta,

6)    esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausuntokuluneelta tili- ja toimintakaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

7)    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

8)    toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,

9)    toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

10)  toimitetaan kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja kahdenvaratoiminnantarkastajan vaali,

11)  vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten,

12)  käsitellään toimintavuoden talousarvio, määrätään seuranliittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus, sekä päätetään seuran toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määristä,

13)  päätetään riistanhoito- ja muista vastaavista jäsenvelvoitteista ja mahdollisesta velvoitemaksusta,

14)  todetaan jäsenyydestä eronneet ja mahdollisesti erotetut jäsenetja käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on seuran sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksenratkaistavaksi,

15)  käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat,

16)  valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat,

17)  valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin,

18)  valitaan henkilöt edustamaan riistanhoitoyhdistyksen kokouksista estyneitä seuran jäseniä,

19)  käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnallevähintään kolme (3) viikkoa ennen talvikokousta kirjallisesti

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

20)  seuran kuuluessa sääntöjen 1§:ssä mainittuihin yhdistyksiin,valitaan seuran edustajat niiden kokouksiin ja päätetään niille

esitettävistä asioista,

21) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,

2)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)    vahvistetaan osallistujaluettelo, jossa merkitään erikseen äänija puheoikeutettujen jäsenten lukumäärät, vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys,

4)    valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

5)    todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenetja käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi,

6)    todetaan maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet,

7)    päätetään seuran jäsenten vieraiden oikeudesta metsästää seuran metsästysalueella,

8)    päätetään seuran jäsenten ja heidän vieraidensa saaliskiintiöistä,

9)    päätetään metsästyskauden metsästyssäännöistä,

10)  päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista,

11)  käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsentenjohtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kesäkokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

12) valitaan seuruemetsästyksenä tapahtuvan metsästyksen metsästyksenjohtajat,

13) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

11  §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

12  §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13  §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

14  §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös sekä kokousten pöytäkirjat toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15  §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan

perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16  §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17  §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

18  §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1)  toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin,että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat

toteutetaan suunnitelmien mukaisesti,

2)  olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti,

3)  suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaaseuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti,

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä,

5)    vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta,

6)    vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista,

7)    vastata seuran kokousten antamista velvoitteista,

8)    pitää seuran jäsenluetteloa,

9)    hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta,

10)  hoitaa seuran tiedotustoimintaa,

11)  hyväksyä varsinaiset ja koejäsenet sekä kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet sekä tarvittaessa erottaa seuran jäsenet,

12)  valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt,

13)  päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista,

14)  päättää erityisistä syistä (esim. korkea ikä tai sairaus) jäsenvelvoitteesta ja velvoitemaksusta vapautettavista jäsenistä,

15)  tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset, sekä

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19  §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20  §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi seuran kuuluessa sääntöjen 1§:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niille.

 

21  §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.